Advokátska kancelária sa v oblasti poskytovania právnych služieb klientom zameriava na súdne vymáhanie finančných pohľadávok, ako aj zastupovanie klientov v konkurzných a exekučných konaniach. Pri týchto právnych službách postupuje všetkými štandardnými postupmi vo vzťahu k dlžníkom klienta, pričom v plnom rozsahu zabezpečuje všetky náležitosti spojené so súdnym konaním týkajúcim sa konkrétnych sporov o zaplatenie pohľadávok. V konkurzných konaniach zabezpečuje vykonávanie kontroly nad priebehom konkurzného konania, pričom osobitne dohliada v rámci zákonných možností nad činnosťou správcu konkurznej podstaty.