V oblasti trestného práva vykonávame pre svojich klientov zastupovanie, obhajobu a právne poradenstvo. Ide najmä o:

  • prevzatie a vedenie spisovej agendy trestných prípadov
  • zastupovanie a obhajoba klientov pred orgánmi činnými v trestnom konaní
  • uplatňovanie nárokov klientov v postavení poškodeného
  • vypracovávanie trestných oznámení, odvolaní, sťažností, vyjadrení a iných podaní a úkonov v trestnom konaní
  • právne poradenstvo v súvislosti s trestno-právnou agendou
  • vypracovávanie iných neštandardných podaní v súvislosti s trestným konaním