Čo je register partnerov verejného sektora (ďalej „RPVS“)?

Je to informačný systém verejnej správy na základe zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. „protischránkový zákon“), ktorého cieľom je odhaliť konečných užívateľov výhod poskytnutých finančných prostriedkov a plnení od verejného sektora pre partnera verejného sektora.

V akom prípade je povinná registrácia?

Registrácia je povinná pre partnera verejného sektora, ktorý prijme jednorazovo finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100.000,- Eur alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250.000,- Eur v kalendárnom roku od verejného sektora.

Sankcie za porušenie povinnosti:

Za porušenie povinnosti zápisu do RPVS a/alebo za uvedenie nepravdivých, resp. neúplných údajov o končenom užívateľovi výhod, uloží registrujúci orgán:

  • pokutu partnerovi verejného sektora vo výške hospodárskeho prospechu, ak to nie je možné zistiť, tak pokutu vo výške od 10.000,- Eur do 1.000.000,- Eur;
  • pokutu každému členovi štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora pokutu vo výške od 10.000,- Eur do 100.000,- Eur.

Ďalšie sankcie za nesplnenie povinností podľa zákona o RPVS:

  • možnosť odstúpenia od zmluvy zo strany verejného sektora;
  • výmaz partnera verejného sektora z RPVS;
  • vylúčenie osoby štatutárneho orgánu partnera verejného sektora podľa Obchodného zákonníka.

Kto môže vykonať zápis?

Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina, na ktorý podáva návrh na zápis údajov do RPVS, návrh na zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov oprávnená osoba, a to výlučne elektronickými prostriedkami.

Kto je oprávnená osoba?

Na základe písomnej dohody s partnerom verejného sektora môže funkciu oprávnenej osoby vykonávať advokát, notár, banka alebo pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Partner verejného sektora môže mať v RPVS zapísanú len jednu oprávnenú osobu.

Naša ponuka služieb:

  • Poskytujeme zápis do registra partnerov verejného sektora ako oprávnená osoba.
  • Identifikujeme a overujeme identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.
  • Vykonávame zmeny v zapisovaných údajoch do registra partnerov verejného sektora.
  • Vykonávame výmaz zapisovaných údajov z registra partnerov verejného sektora.

Naša cenová ponuka:

Cenovú ponuku vypracujeme na žiadosť klienta, pričom ju prispôsobíme individuálne podľa štruktúry partnera verejného sektora, ktorý sa do registra má zapísať.

Používaním stránok prevádzkovaných Legal Counsels, spol. s r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close